วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑา "เมืองช้างเกมส์" สุรินทร์ 28 ม.ค.53

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์”
ณ จังหวัดสุรินทร์ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553
กรีฑา ชิง 10 เหรียญทอง ณ สนามศรีณรงค์
วิ่ง 5,000 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายอธิพันธ์ อุปลา เขต 9 ตรัง สถิติ 25.00.58 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นายสมโชค เพ็งพาจร เขต 9 ตรัง 25.14.37 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายอุทัย บัวเผื่อน เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 25.17
28 นาที
ทุ่มน้ำหนัก หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวนุชนาถ รัตนะ เขต 10 กรุงเทพ สถิติ 12.94 เมตร
เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวนาตยา ด้วงแก้ว เขต 9 พัทลุง สถิติ 11.73 เมตร
เหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ญ.ปานวาศ กิมสร้าง เขต 7 กาญจนบุรี สถิติ 11.17 เมตร
กระโดดสูง หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ จันจิรา พุทธศรีเขต 8 ภูเก็ต สถิติ 1.69 เมตร
เหรียญเงิน ได้แก่ อาภาพร กันธิเขต 5 เชียงราย สถิติ 1.66 เมตร
เหรียญทองแดง ได้แก่ พรวิภา โชติ เขต 3 อุบลราชธานี สถิติ 1.60 เมตร

เขย่งก้าวกระโดด ชาย
เหรียญทอง ได้แก่นายสมโชค วัฒน์สุนทร เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 15.53 เมตร
เหรียญเงิน ได้แก่นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ15.35 เมตร
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เอี่ยมรอด เขต 6 พิษณุโลก สถิติ14.84 เมตร

ขว้างจักร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่องอาจ รัศมี เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 45.64 เมตร
เหรียญเงิน ได้แก่เพชร สุวรรณรัตน์เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 44.46 เมตร
เหรียญทองแดง ได้แก่ กิตติศักดิ์ กะติกา เขต 1 นนทบุรี สถิติ 42.41 เมตร

วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายอภิวัฒน์ แสงสงวน เขต 6 พิจิตร สถิติ4.08.08 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นายสุพรชัย ศรีสังข์ เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 4.11.19 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายพิชญา ผิวขำ เขต 4 มหาสารคาม สถิติ 4.13.04 นาที

วิ่ง 1,500 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงกฤษณา เตินเตือนเขต 4ขอนแก่น สถิติ 4.47.48 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาววารุณี ทวีพัฒน์เขต 3อุบลราชธานี สถิติ 4.57.23 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงกุหลาบ ธรรมดาเขต 3นครราชสีมา สถิติ 5.00.04 นาที

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายอานนท์ ใจอารีย์(ภูเก็ต),นายนฤเบศ โมอ่อ(สุราษฎร์ธานี)น,นายกฤษดา รักษาเชื้อ,นายเอกชัย ทองขจรเขต 8นครศรีธรรมราช สถิติ 3.19.91 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นายกิตติ นวลจันทร์,นายนิติพล ทองพูน,นายเมธาสิทธิ์ ชูแสง,นายศรรตวรรษ คุ้มแวง เขต 9 ตรัง สติถิ 3.21.48 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ อนุรักษ์ ใบขุนทด, นายชาญวิทยะ ขันผง,สุเมธ อยู่แล้ว,อนุชิต ใบขุนทด เขต 1 ปทุมธานี สถิติ 3.23.24 นาที
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวดวงกมล เพ็ชรใสดี,นางสาวพรพรรณ เหิมฮึก,นางสาวเยาวลักษณ์ นาคเงิน,นางสาวสุณี ศรีจุดานุ เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 3:54.73 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวพิมลรัตน์ รัตนา,นางสาวลลิษา วิเศษ,นางสาวอัมพร คำสี,นางสาวสุนิษา เพชรบ้านนา เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 3:55.87 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวทิพวรรณ แดงสุวรรณ,นางสาวมลเฑียร คงคำเปา,นางสาวอัญมณี ปารินทร์,นางสาวอัญมณี หอมอ่อน เขต 5 พะเยา สถิติ 4:00.78 นาที
วิ่ง 800 เมตร หญิง สัตตกรีฑา
เหรียญทอง ได้แก่นางสาวจรรยา โสภณเขต 3ร้อยเอ็ด สถิติ 4,050 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ วันนา เขต 3อุบลราชธานี สถิติ 4,049 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวจิระประภา เนตรบุตร เขต 5 ลำปาง สถิติ 3,831 คะแนนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น