วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "เมืองช้างเกมส์ ประจำวันที่ 26 ม.ค.53ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์”
ณ จังหวัดสุรินทร์ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2553
กรีฑา ชิง 12 เหรียญทอง ณ สนามศรีณรงค์
วิ่ง 5,000 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายเสกสรร เกษียรจังหรีด เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 15:55.93 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นายสรศักดิ์ เดชะ เขต 9 ตรัง สถิติ 16:00.73 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายบุญชู วงศ์คำตา เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 16:07.25 นาที

ขว้างค้อน หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวสุนิษา บุญประสารเขต 6ตาก สถิติ 44.44 เมตร
เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวรุจิรา โควังชัยเขต 10กรุงเทพมหานคร สถิติ 42.69 เมตร
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวสุกัญญา ศิริคำเขต 3อุบลราชธานี สถิติ 38.57 เมตร

กระโดดค้ำ หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปราสัย เขต 7นครปฐม สถิติ 3.25 เมตร
เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงนันทกา รักษาไวย์ เขต 1อ่างทอง สถิติ 3.20 เมตร
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวขวัญชนก หนูศรีเจริญ เขต 2ฉะเชิงเทราสถิติ 3.00 เมตร

ทุ่มน้ำหนัก ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายปัญญวุธ บำรุงเขต 1นนทบุรี สถิติ 17.16 เมตร
เหรียญเงิน ได้แก่ นายเพชร สุวรรณรัตน์เขต 8นครศรีธรรมราช สถิติ 17.14 เมตร
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายวราวุฒิ ปัญญาวาเขต 4ขอนแก่น สถิติ 15.53 เมตร

กระโดดไกล ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยาเขต 5เชียงใหม่ สถิติ 7.65 เมตร ( ทำลายสถิติเดิม » 7.26 เมตร นายณัฐพงษ์ บุญเกิด เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2551 )
เหรียญเงิน ได้แก่ นายสุวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์เขต 6พิษณุโลก สถิติ 7.15 เมตร
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายสมโชค วัฒน์สุนทรเขต 8นครศรีธรรมราช สถิติ 7.14 เมตร


วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายนิชานนท์ พงษ์พิมาย เขต 4ขอนแก่น สถิติ 14.23 วินาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นายวีรพงษ์ หลวงสิทธิ์เขต 1สระบุรี สถิติ 14.83 วินาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายอภิเดช แสงสว่างเขต 3อุบลราชธานี สถิติ 14.91 วินาที

วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวกมลชนก สอนปลอดเขต 8สุราษฎร์ธานี สถิติ 15.12 วินาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวอรวรา คำเกลี้ยงเขต 2สมุทรปราการ สถิติ 15.35 วินาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวปวีณา บุญมานันต์เขต 3อุบลราชธานี สถิติ 15.83 วินาที

วิ่ง 800 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ปัดถาสายเขต 3อุบลราชธานี สถิติ 1.55.78 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นายอภิวัฒน์ แสงสงวนเขต 6พิจิตร สถิติ 1.57.70 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายสุพรชัย ศรีสังข์เขต 8สุราษฎร์ธานี สถิติ 1.57.98 นาที

วิ่ง 800 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวสุนิษา เพชรบ้านนาเขต 8สุราษฎร์ธานี สถิติ 2.19.60 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวอัญมณี หอมอ่อนเขต 5พะเยา สถิติ 2.20.03 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาววารุณี ทวีพัฒน์เขต 3อุบลราชธานี สถิติ 2.20.04 นาที

วิ่ง 200 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายณัฐพล มณีโชติ เขต 9สงขลา สถิติ 22.08 วินาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นายเอกชัย ทองขจร เขต 8ภูเก็ต สถิติ 22.09 วินาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายวัชรินทร์ วรกลั่น เขต 7สุพรรณบุรี สถิติ 22.33 วินาที

วิ่ง 200 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวเกศสุดา คำเกลี้ยง เขต 2สมุทรปราการ สถิติ 24.96 วินาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวชลลดา เกิดบุตร์ เขต 3นครราชสีมา สถิติ 25.22 วินาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวกมลชนก สอนปลอด เขต 8สุราษฎร์ธานี สถิติ 25.30 วินาที


วิ่ง 1,000 เมตร ชาย อัฎฐกรีฑา 8
เหรียญทอง ได้แก่ นายชัยสุพล ห่อชื่อ เขต 3อุบลราชธานี สถิติ 4,983 คะแนน (ทำลายสถิติเดิม » 4,929 คะแนน นายชัยสุพล ห่อชื่อ เขต 3 อุบลราชธานี พ.ศ. 2552 "สุโขทัยเกมส์" )
เหรียญเงิน ได้แก่ นายสุเมธ อยู่แล้วเขต 1ปทุมธานี สถิติ 4,707 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายอำพล สมใจหมาย เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 4,556 คะแนนจักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง ณ ถนนเลี่ยงเมือง ตชด.21 อ.เมืองสุรินทร์ (ถ.สุรินทร์-ปราสาท)
ไทม์ไทรอัลบุคคล 30 กม. ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายภูมิภัทร สีหาบุญทอง เขต 4 กาฬสินธุ์ สถิติ 37.48 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ นายนวุติ ลี้พงษ์อยู่ เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ 38.03 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายจตุพงษ์ พันธุ์เลิศ เขต 4 กาฬสินธุ์ สถิติ 39.04 นาที

ไทม์ไทรอัลบุคคล 15 กม. หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.จารุวรรณ สมราช เขต 5 ลำปาง สถิติ 21.24 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.นวลอนงค์ เนียรศิริ เขต 5 พะเยา สถิติ 22.04 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส.จริยา ชุ่มลือเขต 5 พะเยา สถิติ 22.09 นาที

เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง ณ หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวทไม่เกิน 59 กก. หญิง (เขต 5 เชียงใหม่ชนะเขต 7 กาญจนบุรี) 7-5
เหรียญทอง ได้แก่ น.ส.
ภัทธิรา ดวงสิงห์ เขต 5 เชียงใหม่
เหรียญเงิน ได้แก่
น.ส.พรรณพัชร สุวรรณี เขต 7 กาญจนบุรี
เหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส. พรรณวรท พักประดิษศร เขต 2 สมุทรปราการและน.ส.พาณิภัค ทองแท่น เขต 8 สุราษฎร์ธานี
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท ไม่เกิน 68 กก. ชาย ( เขต 5 เชียงใหม่ชนะ เขต 7 สมุทรสาคร) 8-5
เหรียญทอง ได้แก่ นายศุภกิจ จันทร์ธีระวงศ์ เขต 5 เชียงใหม่
เหรียญเงิน ได้แก่ นายธนายุทธ ทองลิบ เขต 7 สมุทรสาคร
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายพงษ์ธนา เสน่หา เขต 3 สุรินทร์

รุ่นมิดเดิ้ลเวท ไม่เกิน 63 กก. หญิง (เขต 3 สุรินทร์ ชนะ เขต 7 นครปฐม) 6-5
เหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.อรุณวรรณ เขื่อนมณี เขต 3 สุรินทร์
เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.ดวงเนตร เชียงคำ เขต 7 นครปฐม
เหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ญ.ธัมมิกา สุทธเศียร เขต 1 นนทบุรี และน.ส.ภูฟ้า วงษ์ภักดี เขต 10 กทม.

รุ่นมิดเดิ้ลเวท ไม่เกิน 73 กก. ชาย ( เขต 2 สมุทรปราการ ชนะบาย เขต 1 นนทบุรี)
เหรียญทอง ได้แก่ นายเสถียร ใจปลื้ม เขต 2 สมุทรปราการ
เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช. ณัฐภัทร ตันตรามาตย์ เขต 1 นนทบุรี
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายปฏิพัทธ์ สุริยะ เขต 4 ขอนแก่น และนายปรเมธ ศรีมาตย์ เขต 10 กทม.

เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง เวลา น. ณ สนามเทนนิสสุรอินทร์ สนามกีฬาศรีณรงค์
ประเภท หญิงคู่
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กทม. (ด.ญ.ณหทัย ขันธเขต และน.ส.อารีพร วริชยาพณิชย์)
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กทม. (น.ส.ธนภรณ์ ทองสิงห์ และน.ส.จิตศุภางค์ สำเร็จ)
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 6 กำแพงเพชร (น.ส.พหฤทัย ขุนใหญ่ และน.ส.กนกวรรณ วัฒนศิริ) และเขต 1 อยุธยา (น.ส.มานิตา กายา และด.ญ.พนัชกร จันทร์ประเสริฐ)
ประเภท ชายคู่
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กทม. (นายภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา และนายอวิรุทธ์ ผาผุย)
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น (นายทัตพงศ์ ดีกุดตุ้ม และนายธนะวัฒน์ พรหมทอง)
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กทม. (นายวรุตม์ ก่อเกียรติถาวร และนายพิชช์ ไชยธีระพันธ์) และเขต 2 ชลบุรี (ด.ช.ปาล รังสีบริรักษ์ และนายญัฐวัตร ชื่นปรีดา)

ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง
ประเภทปืนยาวอัดลม 3 ท่า บุคคลชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายณัฐกร ทองวล เขต 3 อุบลราชธานี สถิติ 584 คะแนน (ท่านอน 195 คะแนน, ท่ายืน 193 คะแนน, ท่านั่ง 196 คะแนน)
เหรียญเงิน ได้แก่ นายกิติพงษ์ สารการ เขต 3 อุบลราชธานี สถิติ 583 คะแนน (ท่านอน 199 คะแนน, ท่ายืน 193 คะแนน, ท่านั่ง 191 คะแนน)
เหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.นภิศ ต่อตั้งพานิช เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ 582 คะแนน (ท่านอน 195 คะแนน, ท่ายืน 194 คะแนน, ท่านั่ง 193 คะแนน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น